HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Hengel Sport Vereniging 'Vissen Is Ons Doel"
Opgericht 1 juni 1974.
Koninklijk goedgekeurd 14 april 1975 KB 58.
CONTACT


Lidmaatschap.
Art. 1
De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op het door Sportvisserij Nederland ter beschikking gesteld Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap.
Art. 2
Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd.
Art. 3
Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, een voorlopig bewijs van lidmaatschap welke kan worden ingeruild voor een definitief bewijs van lidmaatschap door inzending van het voorlopig bewijs van lidmaatschap aan Sportvisserij Nederland. De dan toegezonden VlSpas met logo van de vereniging HSV VIOD is het bewijs van lidmaatschap.
Art. 4
1.Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris. Opzegging dient te geschieden vóór 1 oktober.
2.Afvoering van een lid geschiedt van rechtswege indien het lid op 1 januari van het lopende verenigingsjaar zijn contributie nog niet volledig heeft betaald.
Art. 5
Jeugdleden ( in de statuten van de vereniging aspirant-leden genoemd) zijn zij, die per 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.
Art. 6
Het royement volgens art. 7.lid 3 en 4 van de statuten wordt uitgesproken door het Algemeen Bestuur dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene vergadering, of op enig andere wijze.
Art. 7
Het royement volgens art. 7.lid 3 van de statuten wordt op voorstel van het Algemeen Bestuur of 10 leden, die hun voorstel bij het Algemeen Bestuur hebben kenbaar gemaakt, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen waarop de toetreding van het geroyeerde lid weer mogelijk is.
Art 8
Leden die krachtens art 7.1id 4 van de statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het Algemeen Bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene vergadering.
Art. 9
Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortspruiten:, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op, en/of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering waarin het voorstel tot royement wordt behandeld. Schorsing en royementscommissie. (ad hoc)
Art 10

 1. De commissie bestaat uit drie commissieleden en twee plaatsvervangende leden, zij worden ad hoc benoemd.
 2. De taak van de :commissie is helt behandelen van rapporten inzake overtredingen van leden, gevolgd door het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur over een op te leggen straf.
 3. De commissie kan adviseren tot vrijspraak, sepot, waarschuwing, voorwaardelijke schorsing met een proeftijdschorsing, ontzegging van de mogelijkheid lid van de vereniging te zijn, voorstel tot royement.
 4. Zij liegt geen straf op en brengt geen advies uit dan nadat zij het betrokken lid van de vereniging heeft gehoord of daartoe heeft uitgenodigd en dit lid hieraan geen gehoor heeft gegeven.
 5. Een advies brengt zij uit binnen twee maanden na ontvangst van het 'verzoek advies uit te brengen.
 6. Elke beslissing wordt onverminderd het hierna: vermelde door de voltallige commissie genomen, met dien: verstande dat de leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij een overtreding (kunnen) zijn betrokken,
  ten aanzien van een beslissing inzake de voorgenomen behandeling daaraan niet zullen deelnemen. in dit geval neemt een plaatsvervangend lid: zijn plaats in.
 7. Geen beslissing kan werden genomen als om voornoemde redenen minder dan vier leden kunnen beslissen.. De ledenvergadering zal in zo een geval dienen te voorzien.
 8. De voorzitter, of bij diens ontstentenis, de vice-voorzitter stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de bijeenkomsten van de commissie.
 9. De behandeling is niet openbaar.
 10. Het gemotiveerde advies wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie en bevat de namen der commissie die aan de stemming over de uitspraak hebben deelgenomen.
 11. Een beslissing wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
 12. De (commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de te behandelen zaak betrekking hebben en personen voor het verstrekken van inlichtingen op te roepen;
  eventueel kan dit door schriftelijke verklaringen op te laten maken.
 13. De commissieleden zijn Inzake de verkregen gegevens tot geheimhouding verplicht.
 14. De uitspraak van de commissie is wormvrij en is uitgebreid beargumenteerd.
 15. De uitspraak is een openbaar advies aan het Algemeen Bestuur.


Art. 11
Bestuursleden kunnen, op voorstel van het Algemeen Bestuur of de leden, in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden gezet. Dit geschiedt niet alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden t.o.v. het complete Algemeen Bestuur, dan wel direct aan de thans bijeen zijnde leden van de algemene vergadering. Algemeen Bestuur.

Art. 12

 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee commissie voorzitters, gekozen zoals omschreven staat in art. 11 van de statuten.
 2. De functies van de bestuursleden worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
 3. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter,secretaris en penningmeester. Zij komen slechts in vergadering bijeen indien daar aanleiding toe is.

Art. 13
Werkzaamheden Algemeen Bestuur
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:
1. De voorzitter:

 • De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur alsmede van de ledenvergaderingen.
 • Hij/zij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van besluiten welke door de ledenvergadering en door het Algemeen Bestuur genomen zijn.
 • Hij/zij tekent na goedkeuring de notulen van de ledenvergadering, samen met de secretaris.
 • Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging in overkoepelende lichamen en overheidsinstanties, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden.
  Als vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur heeft hij/zij toegang tot alle vergaderingen, behalve tot de vergadering van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn/haar beleid te doen.

2. De plaatsvervangend voorzitter:

 • De plaatsvervangend voorzitter assisteert zonodig de voorzitter bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn/haar vervanger op.

3. De secretaris:

 • De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.
 • Het archief is eigendom van de vereniging en kan zonder opgaaf van redenen door het Algemeen Bestuur worden opgevraagd.


4. De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • -het contact tussen Algemeen Bestuur en Leden;
 • -het goed functioneren van de reglementair gevormde commissies;
 • -de zorgvuldige voorbereiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van de ledenvergaderingen; -de notulering van de vergaderingen,
 • -hij/zij tekent na goedkeuring de notulen samen met de voorzitter;
 • - tijdige afsluiting en verlenging van machtiging en huurovereenkomsten ter zake van vis en looprecht;
 • -de inhoud en tijdige uitgifte van schriftelijke toestemming welke door de HSV VIOD worden uitgegeven;
 • -samenstelling van het jaarverslag;
 • - het ledenbestand. (Het bijhouden van de ledenadministratie wordt door een door het Algemeen Bestuur aangestelde ledenadministrateur uitgevoerd.)

   De plaatsvervangend secretaris:

 • De plaatsvervangend secretaris assisteert zo nodig de secretaris bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis op als zijn/haar vervanger.

5. De penningmeester:

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de verenigingsfinanciën;
 • Hij/zij verzorgt na afloop van het boekjaar de balans, de rekening van baten en tasten, alsmede de begroting.
 • Hij/zij bewaakt de begroting en stelt het Algemeen Bestuur bij, elke afwijking (volgens een afgesproken percentage) hiervan direct op de hoogte.
 • Hij/zij tekent alle betalingsopdrachten die voortvloeien uit de goedgekeurde begroting.
 • Voor betalingen groter dan € 500,- die niet uit de begroting voortvloeien is tevens de handtekening nodig van één der andere leden van het Dagelijks Bestuur.
 • Hij/zij draagt er zorg voor dat de contante kasmiddelen een bedrag van € 500,- niet overschrijden.
 • Hij/zij doet aan het Algemeen Bestuur voorstellen ten aanzien van de belegging van de financiële middelen der vereniging en is belast met de uitvoering van de hiertoe genomen besluiten.
 • Hij/zij houdt een nauwkeurige administratie bij van de aantallen der soorten leden en van de afgegeven en in voorraad zijnde bewijzen van lidmaatschap en schriftelijke toestemming.
 • Regelmatig zal afstemming en overleg plaats vinden met de door het Algemeen Bestuur aangestelde.

6. De plaatsvervangend penningmeester:

 • De plaatsvervangend penningmeester assisteert zo nodig de penningmeester bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn/haar plaatsvervanger op.

7. De commissie voorzitter:

 • Hij/zij zal optreden als voorzitter van een door het bestuur of de vereniging gevormde commissie.

8. De plaatsvervangend commissie voorzitter:

 • De plaatsvervangend commissie voorzitter assisteert zo nodig de voorzitter bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn/haar plaatsvervanger op.

9. Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt kan door het: Algemeen Bestuur (uit haar midden) een plaatsvervanger worden aangewezen, voor zover daar reglementair niet op andere wijze in is voorzien.
    Wanneer een bestuurslid langer dan zes maanden is verhinderd zijn/haar functie te vervullen, wordt zijn/haar mandaat vervallen verklaard.
    Indien de verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn tot twaalf maanden te verlengen.

Art. 14
In de jaarvergadering treedt jaarlijks een deel van het Algemeen Bestuur af volgens onderstaande volgorde:
1e jaar: voorzitter, voorzitter jeugdcommissie, voorzitter Publiciteit en Communicatie;
2e jaar: penningmeester en voorzitter VBC;
3e jaar: secretaris, voorzitter wedstrijdcommissie.

Art. 15
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging berustend bij afgetreden of volgens art. 7 der statuten geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreding plaatshebben.
Art. 16
De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art 17
Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen. Geldmiddelen
Art 18
Het lidmaatschapsgeld inclusief de landelijke en federatieve afdracht hetwelk van de leden wordt geheven, alsmede de prijs voor de los verkrijgbare schriftelijke toestemming wordt tijdens de algemene vergadering voor het volgend jaar vastgesteld.
Art. 19
Betaling van het lidmaatschapsgeld voor het lopende verenigingsjaar moet uiterlijk op de laatste dag van oktober van het voorafgaande jaar hebben plaatsgevonden. Per 1 januari opvolgend treed bij geen betaling art 4. lid 2 in , werking.
Art. 20
Schenkingen en legaten worden gemeld aan de leden en kunnen met goedvinden van het Algemeen Bestuur worden aanvaard.
Art. 21
1. Er zal geen restitutie plaatsvinden van gestorte contributies ingeval van overlijden.
2. Indien het Algemeen Bestuur in kennis wordt gesteld van het overlijden van een lid kan het Algemeen Bestuur afwijken van het vorige lid en besluiten (een deel van) de contributie restitueren.
Art. 22
1.Onkosten, gemaakt door leden of derden, voor werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van de vereniging verricht in opdracht van het Algemeen Bestuur, worden op verzoek naar redelijkheid vergoed.
2.De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het Algemeen Bestuur van de vereniging een bedrag te vergoeden voor de aan de vervulling van de functie onvermijdelijk verbonden kosten. Financiële controle.
Art. 23
De controle over de financiën en over de administratie daarvan, berust bij de kascommissie. De controle wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd.
Art. 24
1 De kascommissie bestaat uit drie meerderjarige leden der vereniging die geen bestuurslid mogen zijn en waarvan de laatst gekozene als plaatsvervanger functioneert. De leden van de kascommissie worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van twee jaar.
2.Jaarlijks treedt één lid van de commissie af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar..
3.In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de algemene vergadering.
Art. 25
De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden welke zij voor haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend. De kascommissie brengt haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het Algemeen Bestuur. Dit verslag moet ter kennis van de leden worden gebracht.
Art. 26
De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van de mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering. Vergaderingen.
Art. 27
Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven, algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 28
Ieder lid heeft het recht, in overleg met het Algemeen Bestuur, voorstellen op de agenda der algemene vergadering te doen vermelden. Deze voorstellen moeten echter veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering, schriftelijk bij het Algemeen Bestuur ingediend zijn.
Art 29
Oproeping voor een algemene vergadering worden tenminste zeven dagen voor de vergadering verzonden, deze oproeping moet de te behandelen punten bevatten.
Art. 30
De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter.

 1. Het voorzitterschap van een commissie moet door een bestuurslid worden bekleed.
 2. Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergadering en voor het democratisch verloop ervan.
 3. Hij/zij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn/haar mening te geven.
 4. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan driemaal het woord te geven over hetzelfde onderwerp.
 5. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat.
 6. Hij/zij is gerechtigd iemand die de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.
 7. Hij/zij kan de vergadering zo nodig verdagen of schorsen.
  Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is besteed, kan hij/zij de discussie sluiten, indien noodzakelijk overgaan tot stemming c.q, bespreken van het volgende punt op de agenda.


Art. 31
Het Algemeen Bestuur vergadert volgens schema 10x jaar of zo dikwijls als noodzakelijk is. Oproepen voor de bestuursvergadering moeten tenminste 3 x 24 uur van tevoren in het bezit van de bestuursleden zijn.
Art. 32
Drie leden van het Algemeen Bestuur hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. Bij het schriftelijk in te dienen verzoek worden de te behandelen onderwerpen opgegeven.
Art. 33
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de aanwezigheid van tenminste drie leden van het Algemeen Bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal wegens onvoldoende aanwezige bestuursleden uitgesteld moest worden en de bestuursleden opnieuw voor hetzelfde te nemen besluit bijeen zijn.
Art. 34
In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele Algemeen Bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het Dagelijks Bestuur een beslissing genomen. in de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan. Stemmen.
Art. 35
Voor verkiezingen kunnen, door ieder lid en/of Algemeen Bestuur, kandidaten worden gesteld. Stemmen over personen geschiedt met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes. Commissies. Wedstrijdcommissie:
Art. 36

 1. De commissie heeft tot taak het (doen) organiseren van wedstrijden en het samenstellen van het wedstrijdprogramma.
 2. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.
 3. De commissie stelt een wedstrijdreglement op dat niet in strijd mag zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of verenigingsbesluiten.
 4. De commissie stelt jaarlijks t.b.v. de penningmeester een begroting vast.

Art. 37
Visstand Beheer Commissie:

 1. De commissie adviseert heft Algemeen Bestuur met betrekking tot het beheer van de verenigingswateren.
 2. De commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen.
 3. De commissie zal trachten zoveel mogelijk gegevens te verzamelen of te doen verzamelen inzake waterkwaliteit, visbestand, bevisbaarheid etc. van de verenigingswateren en zal haar bevindingen aan het Algemeen Bestuur rapporteren.
 4. De commissie adviseert het Algemeen Bestuur minstens eenmaal per jaar inzake de uit te zetten vissoorten,: hoeveelheden en over de eventuele noodzaak tot regulerende maatregelen.
 5. Rapporten en overige bescheiden zijn eigendom van de vereniging.
 6. De commissie stelt t.b.v. de penningmeester jaarlijks een begroting vast.


Art. 38
Jeugdcommissie: 

 1. We commissie stelt zich ten doel jeugdleden vertrouwd te maken met de hengelsport.
 2. Jeugdleden worden d.m.v. cursussen opgeleid en begeleid.
 3. De commissie verzorgt jeugdwedstrijden.
 4. De commissie stelt t.b.v. de penningmeester jaarlijks een begroting vast.


Art. 39
Publicatie/Communicatie: 

 1. De commissie verzorgt het contact tussen de vereniging en haar leden..
 2. De commissie onderhoud contacten voor het uitoefenen van haar taken met o.a, plaatselijke dag- en weekbladen en vertegenwoordiging van bedrijven en besturen.

Art. 40 1.
Ledenadministratie:

 1. De ledenadministrateur van de vereniging wordt door het Algemeen Bestuur aangesteld. Hij/zij dient minimaal 18 jaar en lid van de vereniging te zijn.
 2. De hoofdtaak van de ledenadministrateur is de schriftelijke toestemming en Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap te beheren, administreren, uitte geven aan de verkooppunten, en met verkooppunten af te rekenen.
 3. Hij/zij draagt zorg voor de goede contacten met de verkooppunten.
 4. Hij/zij gaat regelmatig naar de verkooppunten om nieuwe VBL af te geven en de gelden op te halen.
 5. Voor zijn/haar werkzaamheden ontvangt de ledenadministrateur een vooraf afgesproken vergoeding.
 6. De ledenadministrateur onderhoudt veelvuldig contact met de penningmeester van de vereniging inzake de financiële afwikkeling van zijn administratie.
 7. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correct optreden naar de leden toe (klantvriendelijk en visitekaartje voor de vereniging). Hij/zij dient uit hoofde van zijn/haar persoonlijke contact eventuele op of aanmerkingen of vragen die niet door hem/haar kunnen worden beantwoord, zo spoedig mogelijk door te spelen aan het bestuur ter beantwoording.
 8. Hij/zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. Mutaties op het ledenbestand kunnen zijn: - het aanmelden van nieuwe leden; - het afmelden van leden - het wijzigen van woonadres door verhuizing.
 9. Hij/zij dient zich bewust te zijn dat hij/zij de vereniging vertegenwoordigd. 

Art. 41 1.
Verkoopadressen:

 1. De verkoopadressen van de vereniging worden door het Algemeen Bestuur aangesteld.
 2. De hoofdtaak van de verkoopadressen is de verkoop van de benodigde visdocumenten, tegen betaling, aan die personen die zulks verlangen.
 3. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontvangen gelden en dienen deze af te dragen aan de ledenadministrateur of de penningmeester.
 4. Voor hun werkzaamheden ontvangen de verkoopadressen een vooraf afgesproken vergoeding per verkochte VBL of vergunning.
 5. Ook zij zijn verantwoordelijk voor een correct optreden naar de leden toe (klantvriendelijk en visitekaartje voor de vereniging). Zij dienen uit hoofde van hun persoonlijke contact eventuele op of aanmerkingen of vragen die niet door hun kunnen worden beantwoord, zo spoedig mogelijk door te spelen aan het bestuur ter beantwoording.
 6. Men dient zich bewust te zijn dat zij de vereniging vertegenwoordigen.


Art. 41
Slotbepaling:

Het is de leden verboden om tijdens enig verenigingsverband over politiek te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.

Art. 42
Controle:

 1. De controle op en aan de verenigingswateren wordt opgedragen aan personen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
 2. De controle omvat de naleving van de bepalingen van de Visserijwet en de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven VISpas met Lijst van Viswateren, schriftelijke toestemming, statuten, reglementen of andere publicaties.
 3. De onder lid 2 genoemde controle vindt mede plaats door de bestuursleden van de vereniging.
 4. De controleurs zijn verplicht zich bij controle behoorlijk te legitimeren.
 5. Houders van schriftelijke toestemming zijn verplicht de VISpas en/of de schriftelijke toestemming op eerste verzoek aan de controleur te overhandigen.
 6. De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken. Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt. moet dit ter plaatse aan de overtreder worden meegedeeld, waarbij de VISpas en/of de vergunning door de controleur moet worden ingenomen.
 7. De controleurs zijn gehouden binnen een week aan de secretaris van de vereniging verslag te doen van opgemaakte rapporten en gegeven waarschuwingen.
 8. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld.
 9. Niet-bezoldigde controleurs ontvangen zo nodig van de penningmeester van de vereniging, tegen overlegging van de nodige bewijsstukken, een onkostenvergoeding.

Art. 43
Overtredingen:
Overtredingen van dit reglement worden onderscheiden in:

 1. Het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de, Visserijwet, de statuten, de reglementen, door de vereniging uitgereikte schriftelijke toestemming en/of schriftelijk, via een orgaan of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht casu qua de aangesloten sportvisser. Het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswater gevangen vis.
 2. Meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning verenigingswateren.
 3. Het hinderen, beledigen of bedreigen van de in dit huishoudelijk reglement tot controle bevoegd verklaarde personen.
 4. Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging en/of de sportvisserij.

Art. 44

 1. Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend op een ledenvergadering tot stand komen. 0p de oproep voor de vergadering moet duidelijk aangegeven worden, welke artikelen het betreft.
 2. De vergadering kan hierop amendementen aanbrengen.
 3. Voor het goedkeuren van een wijziging iis een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen nodig.
 4. De wijziging wordt onmiddellijk van kracht tenzij de vergadering anders besluit
 5. Minimaal eens per 3 jaar dient nagegaan te worden welke verenigingsbesluiten in aanmerking komen voor opname in dit reglement

Art 45

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden of bestuursleden overkomen, of schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enig andere wijze. Vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering op twaalf maart tweeduizendtwaalf. Heerhugowaard, 01-05-2012.

Voor eensluidend afschrift, Frits Jager en Jolmer Rutte

Gepost in Over ons